Tartu Descartes'i Kooli õpilaste tunnustamise ja mõjutamise kord

 

TUNNUSTAMINE

Õpilast tunnustatakse klassijuhataja või aineõpetajate ettepanekute alusel.

1. Tunnustamine õppeaasta jooksul

1.1. Õpetaja suuline kiitus

1.2. Õpetaja/klassijuhataja kirjalik tänu või kiitus sisevõrgus

1.3. 1. klassis avaldab kiitust klassijuhataja

1.4. Kiituse avaldamine direktori käskkirjaga – I ja II trimestri lõpul. Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

2. Tunnustamine õppeaasta tulemuste põhjal

 Õpilase kiituskirjaga tunnustamise otsustab õppenõukogu.

Kiituskiri "Väga hea õppimise eest" (1.-8. klass)

Kiitus põhikooli lõputunnistusel
  • Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikooli lõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamite hinne on "väga hea".
  • Põhikoolilõpetajat tunnustatakse kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikuis õppeaines".
  • Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikoolilõputunnistusel tunnustamise otsustab õppenõukogu.

Kiituse avaldamine direktori käskkirjaga

3. Lisatunnustamine


MÕJUTAMINE

 Meetmed kasvatustöö eesmärkide saavutamiseks Tartu Descartes'i Koolis, kodukorra ja ühiselu normide vastu eksinud õpilaste mõjutusvahendid on järgmised:

1. Halva õppeedukuse korral

2. Halva käitumise ja koolikohustuse mittetäitmise korral