TARTU LINNAVALITSUSE MÄÄRUS
Tartu 15.12.2020 nr 72

Tartu Descartes'i Kooli põhimäärus


Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja Tartu linna põhimääruse
§ 21 lõike 2 alusel, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõiget 1, § 43 lõiget 2, § 66
lõiget 1, § 71 lõike 2 punkti 4, § 74 lõiget 2, § 82 lõiget 2.

1. peatükk
Üldsätted

§1. Nimetus
Kooli nimetus on Tartu Descartes'i Kool (edaspidi kool).

§ 2. Õiguslik seisund ja tegutsemisvorm

(1) Kool on Tartu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav munitsipaalkool, mis tegutseb
Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna (edaspidi haridusosakond) haldusalas.
(2) Kool on põhikool, kus õpe on korraldatud klassipõhiselt (1.-9. klass).

§ 3. Asukoht ja tegutsemiskoht
Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Tartu linn, Tartumaa.

§ 4. Õppekeel
Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 5. Õppevorm
Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 6. Asjaajamine
(1) Kooli asjaajamist korraldatakse linnavalitsuse kehtestatud korras.
(2) Koolil on oma sümboolika ning oma nime ja sümboolikaga dokumendiplangid ja pitsat.

2. peatükk
Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

§ 7. Kooli tegevuse eesmärk
Kooli tegevuse eesmärgid on:
1) võimaldada õpilastel täita koolikohustust ning omandada põhiharidust;
2) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast
täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

§ 8. Kooli ülesanded
Kooli ülesanded on muuhulgas:
1) luua õpilasele tingimused ja võimalused koolikohustuse täitmiseks ning põhihariduse
omandamiseks, tagades õpilasele võimetekohase õppe ja vajaliku toe õpetajate, tugispetsialistide,
abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös;
2) luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab
tema õpihuvi ja õpioskuste, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste
omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
3) valmistada õpilased ette õpingute jätkamiseks järgmisel haridustasemel;
4) tagada õpilastele tervisekaitsenormide kohane päevakava, õppekorraldus ja –koormus ning
toitlustamine;
5) korraldada koolitervishoiuteenuse kättesaadavust;
6) luua õpilastele tingimused eakohaseks huvitegevuseks;
7) luua koolitöötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja
täiendamiseks ning korraldada koolitöötajatele koolitusi;
8) kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult õppe- ja kasvatustegevuse
kvaliteedi tagamiseks;
9) teha kooli eesmärkide täitmisel koostööd õpilaste seaduslike esindajatega (edaspidi vanem),
haridusosakonna, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide, teiste koolide ning
muude organisatsioonide ja isikutega nii Tartu linnas, Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil;
10) tutvustada oma tegevust üldsusele;
11) toimida üliõpilaste pedagoogika praktikabaasina.

3. peatükk
Kooli juhtimine

§ 9. Kooli direktor
(1) Kooli juhib direktor.
(2) Direktor:
1) tagab kooli tulemusliku töö ja juhib kooli tegevust koostöös õppenõukogu, õpilasesinduse,
hoolekoguga ja teiste koolielu korraldamiseks loodud alaliste või ajutiste üksustega;
2) vastutab oma pädevuse piires kooli tegevuse eesmärkide ja ülesannete elluviimise, kooli
üldseisundi, õppe- ja kasvatustegevuse, arendustegevuse, põhimääruse alusel läbiviidava muu
tegevuse ning kooli kasutuses oleva linnavara heaperemeheliku, eesmärgipärase, otstarbeka ja
säästliku kasutamise ja majandamise eest ning hoolitseb linnavara võimalikult pikaajalise
säilimise ja korrashoiu eest;
3) korraldab kooli õppekava ja arengukava koostamist ja elluviimist, kooli sisehindamist ning
tagab õpilase arengut toetava õppekeskkonna kujundamise;
4) esindab kooli ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades kooli ülesannete
täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
5) määrab kooli struktuuri, sealhulgas struktuuriüksused, nende ülesanded ja tegutsemise
põhimõtted, moodustab koolielu korraldamiseks vajalikke alalisi või ajutisi üksusi;
6) korraldab õigusaktide alusel õpilaste vastuvõtmist kooli ja väljaarvamise;
7) korraldab hariduslike erivajadustega õpilaste õpet ja vajaliku toe pakkumist vastavalt
õigusaktidele;
8) otsustab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel õpilaste suhtes tugi- ja mõjutusmeetmete
rakendamise või volitab selleks teist isikut, tagades õpilasele vajalike tugi- ja mõjutusmeetmete
kohaldamise;
9) korraldab koolielu korraldamiseks loodud üksuste tegevust ning tagab nende seaduslike ja
pädevuse piires vastuvõetud otsuste täitmise;
10) otsustab personalivajaduse üle, kinnitab õigusaktides sätestatud korras koolitöötajate
koosseisu ja on töötajate jaoks tööandja esindaja;
11) korraldab kooli palgakorralduse põhimõtete koostamise ja esitab need haridusosakonnale
kooskõlastamiseks;
12) loob koolitöötajatele töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud
õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad töötingimused;
13) kehtestab õigusaktides ettenähtud pädevuse piires kooli tegevust reguleerivad dokumendid
(korrad, juhendid, juhised jne);
14) kindlustab kooli kodukorra ja töökorralduse reeglite täitmise;
15) korraldab isikuandmete kaitset ja avalikule teabele juurdepääsu, samuti teabele
juurdepääsupiirangute kehtestamise;
16) korraldab kooli eelarve taotluse koostamise ja selle esitamise linnavalitsusele ning vastutab
eelarve nõuetekohase täitmise eest;
17) tagab riigiasutuste, linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuste nõutud aruannete koostamise ja
esitamise ning kooli, õpilaste ja pedagoogidega seotud andmete kandmise kohustuslikesse
andmekogudesse ja infosüsteemidesse;
18) koordineerib kooli osalemist siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides ja programmides
ning tagab nende kaudu linnale võetud kohustuste tulemusliku täitmise;
19) täidab muid ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 10. Kooli õppenõukogu
Koolil on õppenõukogu, mis tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras ja
täidab samas määruses ja muudes õigusaktides sätestatud ülesandeid.

§ 11. Kooli õpilasesindus
Koolil on õpilasesindus, mis tegutseb oma põhimääruse alusel.

§ 12. Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord
(1) Direktor korraldab õpilaste teavitamise põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevast
õigusest valida õpilasesindus. Direktor korraldab esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui
selleks on soovi avaldanud 1/10 kooli õpilaskonnast.
(2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline,
kui sellest võtab osa vähemalt 1/10 õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole
otsustusvõimeline, kutsub direktor hiljemalt järgmisel poolaastal kokku uue üldkoosoleku.
(3) Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega.
Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal õpilasesinduse liikmete arvule
vastav häälte arv. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased.
(4) Kui esimene õpilasesindus on valitud, koostab õpilaskond direktori määratud koolitöötaja abil
õpilasesinduse põhimääruse. Õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks
õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1/10
õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.
(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 sätestatud õpilaskonna üldkoosoleku kutsub kokku
direktor, kes teavitab õpilasi koosoleku toimumise ajast ja kohast kooli infotahvlil või muul neile
kõige enam kättesaadaval viisil vähemalt kaks nädalat ette.

§ 13. Kooli hoolekogu
Koolil on hoolekogu, mille liikmete valimise kord, volituste kestus ning ülesanded on kehtestatud
linnavolikogu määrusega. Hoolekogu täidab ka muudes õigusaktides hoolekogule pandud
ülesandeid.


4. peatükk
Kooli õppe j kasvatuse korraldus

§ 14. Kooli õppekava
(1) Koolil on põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava, mis on koolis õpingute
alusdokument. Kooli õppekava kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks kooli direktor
käskkirjaga. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse
andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
(2) Kool võib teha õpilasele individuaalse õppekava, millega muudetakse või kohandatakse tema
õppeaega, õppesisu, õppeprotsessi ja õppekeskkonda. Individuaalse õppekava allkirjastab kooli
direktor või tema volitatud isik ja täisealine õpilane või alaealise õpilase vanem.

§ 15. Kooli päevakava
(1) Koolil on päevakava (sealhulgas tunniplaan), mis kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava
toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab
direktor käskkirjaga.
(2) Õpilasele ja vanemale tehakse kooli kodukorras sätestatud viisil teatavaks õpilasele kohalduv
osa kooli päevakavast.

§ 16. Kooli üldtööplaan
Koolil on üldtööplaan, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli
arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.
Üldtööplaani kinnitab õppenõukogu.


5. peatükk
Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused

§ 17. Õpilase õigused ja kohustused
(1) Õpilasel on õigus:
1) omandada koolis tasuta põhiharidust;
2) õppida oma huvidele ja võimetele vastavalt;
3) võtta osa õppetööst;
4) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavalt õpiabi, sealhulgas tugimeetmete
rakendamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
5) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
6) luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende töös, arvestades
õigusaktides sätestatut;
7) kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid
õppekavaväliseks tegevuseks direktori kehtestatud korras tasuta;
8) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes
teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega, ning osaleda selle töös;
9) saada koolist teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
10) teha direktorile, õpetajatele ja teistele töötajatele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning
õppekavavälise tegevuse kohta;
11) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli
juhtkonna, hoolekogu, linnavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole;
12) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.
(2) Õpilane on kohustatud:
1) osalema õppetöös kooli tunniplaani ja õppekorralduse kohaselt;
2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
3) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid;
4) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
4) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
5) täitma kooli kodukorda;
6) hoidma kooli head mainet;
7) järgima tervislikke eluviise;
8) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
9) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 18. Vanemate õigused ja kohustused
(1) Vanemal on õigus:
1) saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevuse teemal;
2) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
3) taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe
rakendamist;
4) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete
rakendamise üle;
5) osaleda vanemate koosolekul;
6) kandideerida kooli hoolekogusse;
7) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli
juhtkonna, hoolekogu, linnavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.
(2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama õpilase osalemist õppes, sealhulgas:
1) võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist;
2) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes
osalemise eeldused;
3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;
4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
5) tegema põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud
tingimustel ja korras kooliga koostööd;
6) kasutama meetmeid, mida kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus talle pakub;
7) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole.

6. peatükk
Koolitöötajad

§ 19. Töötajate õigused ja kohustused
(1) Töötajal on õigus:
1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
2) saada koolis sätestatud tingimuste kohaselt täienduskoolitust;
3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume,
raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid direktori kehtestatud tingimustel ja
korras tasuta;
5) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.
(2) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate ülesanne on tagada õpilaste areng
õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud
hindamispõhimõtetele. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik
teenindamine.
(3) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel, omavahelises suhtluses ning
suhtluses õpilaste ning nende vanematega kooli arengukavas ja riiklikus õppekavas sätestatud
sihiseadest ning alusväärtustest.
(4) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud
(4) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud
töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

7. peatükk
Kooli majandamise alused

§ 20. Vara
(1) Kooli kasutuses olev vara on koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja
käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu linnavara, õigused ning
hüved. Kooli kasutuses oleva linnavara omanik on Tartu linn.
(2) Linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Tartu linnale rahaliste kohustuste
võtmine toimub Tartu linnavara eeskirjas ja teistes õigusaktides sätestatud korras.

§ 21. Eelarve
(1) Koolil on oma eelarve, mille jaotuse kinnitab linnavalitsus.
(2) Kooli tegevust rahastatakse riigieelarvest ja linnaeelarvest, sihtotstarbelistest ning
projektipõhistest eraldistest ja annetustest ning õppekavavälisest tasulisest tegevusest saadud
laekumistest.
(3) Kooli õppekavaväliseks tegevuseks on:
1) huvitegevus;
2) pikapäevarühma tegevus;
3) kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;
4) koolieelikute ettevalmistusrühma tegevus;
5) ürituste ja koolituste korraldamine;
6) paljundusteenus.
(4) Kooli direktor otsustab, kas õppekavavälist tegevust viiakse läbi tasulise või tasuta teenusena.
Tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse linnavolikogu kehtestatud korras.

8. peatükk
Lõppsätted

§ 22. Põhimääruse muutmine
Põhimääruse kinnitab vastavalt Tartu linna põhimäärusele linnavalitsus.

§ 23.  Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.


Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär