Tartu Descartes'i Kooli õppekava

Üldosa ja ainevaldkondade kirjeldused

Kinnitatud Tartu Descartes'i Kooli 19.02.2016 käskkirjaga nr  22.

Ainekavad: