Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT   
2. - 6. november 2015      Nr 8 (624)  
TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

·   tervisekonverentsil esinenud õpilasi 8.a klassist: Marleen Ereline, Anni Liis Hoop, Elza Lutt, Marian Lisbet Roggenbaum, Annela Seliste, Helena Seliste, Marleen Viinapuu ja nende juhendajat Eha Vahtrast


ÜRITUSED

E      2. november
12.20    Tugikomisjoni koosolek kab 117

T      3. november

 8.15    Väljasõit kooli juurest
 9.00    Uisutamine 8.-9. kl
 9.30    Väljasõit kooli juurest
10.00   Uisutamine 6.-7. kl

Õpilastele, kes uisutama ei lähe toimuvad tegevused koolis:
2. tunni ajal 8.-9. kl
3. tunni ajal 6.-7. kl

K      4. november
 8.30    Juhtkonna nõupidamine
 8.15    Väljasõit kooli juurest
 9.00    Uisutamine 2.-3. kl
 9.30    Väljasõit kooli juurest
10.00   Uisutamine 4.-5. kl

Õpilastele, kes uisutama ei lähe toimuvad tegevused koolis:
2. tunni ajal 2.-3. kl
3. tunni ajal 4.-5. kl

N      5. november
12.20    1.-3. kl õpilastele teatrietendus "Okkaline lugu" aulas
15.00    TDK ja Annelinna lasteaedade esindajate ümarlaud kohvikus

R      6. november
18.00    Perekontsert aulas

TEATED

·    ALUSTA PÄEVA HOMMIKUPUDRUGA 

Meie kooli sööklas toimub hommikusöögi­kampaania 26.10-13.11. Iga ostetud pudru eest paneb klienditeenindaja kupongile templi. Kogudes kokku 5 templit, saab ostja kingituseks tasuta smuuti. Pudru hind on 50 senti.
Ootame hommikuputru sööma!

Svetlana Utsal,
söökla juhataja


KOOLIELU

·   SEMINAR "VÄLJUNDIPÕHISE ÕPPEKAVA RAKENDAMINE TDK-S"

Väljundipõhine õpe I kooliastmes

Väljundipõhise õppe üheks eesmärgiks on toetada õppija õppimist.  Tuleb arvestada õpilaste eelteadmistega. Oluline on see, mida õpilane selgeks saab. Õpetades tuleb silmas pidada ka üldpädevusi. Mõned näited, mida olen oma klassis kasutanud.Teemakeskused toovad vaheldust õppe­töösse. Keskuses leiab õpilane erinevate teemadega ülesandeid. Kui need on lahendatud, siis läheb keskusesse tagasi ja kontrollib vastuste lehelt oma vastuseid. Teemakeskuses töötades saavad õpilased teha tööd vastavalt oma tempole, õpetaja saab individuaalselt abistada neid, kes abi vajavad.

Ümberpööratud klassiruum on uus meetod, kus õpilastel on võimalus uut infot omandada iseseisvalt kodus. Ta vaatab näiteks videot, otsib infot, loeb lisamaterjali või tutvub õppematerjaliga. Edasi toimub töö rühmas, kus õpitut käsitletakse, rakendatakse, analüüsitakse, antakse hinnanguid.

Alati tasub proovida ja katsetada erinevaid meetodeid, sest õpilaste tänu peegeldub nende silmadest ja koolis on rõõm käia.

Küllike Kütimets,
klassiõpetaja


Väljundipõhine õpe II kooliastmes

Väljundipõhise õppe rõhuasetus on suunatud õppijale. Õppimisprotsessi eesmärgiks on jõuda õpitulemusteni, mis on konkreetselt määratletud ja sõnastatud. Kui õpilane saab aru, mida ja milleks ta teeb, võib ta võtta endale suurema vastutuse kogu protsessis. Lisaks ainepõhistele õpitulemustele on õppimise eesmärgiks omandada pädevusi, mis kokku moodustavad terviku teadmistest, oskustest ja väärtushinnangutest. Siinkohal toon välja mõned praktilised võtted, kuidas 4.-6. klassi matemaatikatundides kujundada riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi.

Enesemääratlus- ja õpipädevuse kujunemist toetab rakendus TaskuTark, mis on lisaks veebile kasutatav ka nutiseadmetes. 

Õpilastel on TaskuTark laetud telefoni ja vajadusel võivad nad seda tunnis enda abistamiseks kasutada. Nii õpivad õpilased infot otsima ja selekteerima. Samuti areneb oskus leitud infot reaalselt rakendada.

Õpilased kontrollivad oma tööd enamasti ise, selleks on klassis olemas nii koduste tööde kui ka tunnitöö õiged vastused. Nii saab õppija vahetult tagasisidet tehtud tööle. Samas annab see võimaluse õpilasel töötada omas tempos. Kui õpilane ei leia ise õiget lahenduskäiku, on tema valik, kas küsida kaasõpilase või õpetaja abi.

Kokkuvõtvate iseseisvate tööde puhul märgivad õpilased iga ülesande juurde värviga, kuidas nad antud ülesandega hakkama said.

Roheline- kerge/selge ja punane- raske/pean veel õppima. Tihti kasutavad nad veel kolmandat või neljandat värvi, siis kirjutab õpilane töö juurde legendi, mida mingi värv tähendab. See meetod annab võimaluse õpilasel analüüsida oma oskusi ja teadmisi, näha vajadust mingi teemaga edasi tegeleda.

Klassiruumis on lauad paigutatud nii, et õpilastel on võimalus istuda kuni 4-liikmelistes rühmades. See ei tähenda igas tunnis rühmatööd, pigem toetab sotsiaalse pädevuse kujunemist. Ka iseseisvalt töötades on õpilastel võimalus küsida abi lauakaaslastelt, jagada oma teadmisi, toetada kaasõpilasi ja arvestada üksteise erisustega. Oskus kuulata ja end arusaadavalt väljendada on osa suhtluspädevusest.

Hea võimalus nende oskuste arendamiseks on kasutada lauamäng Dixit kaarte. Kui õpilased on valinud vastavalt etteantud teemale (nt, võta kaart, mis väljendab sinu meeleolu täna matemaatikatundi saabudes.) kaardi, saab igaüks sõna, miks ta just selle kaardi valis. Kogemus näitab, et õpilastel on kaardi abil kergem end väljendada ja samas kuulatakse üksteist paremini. Koos õppimine saab toimida, kui õppija tajub enda seotust teiste õppijate ja õpetajaga. Väärtuspädevuse omandamist toetab TÜ eetikakeskuse poolt loodud väärtusmäng.

Meie koolis on olemas mäng nii 3.-4. kui 7.-9. klassile. Kuid väärtusmängu juhtumid sobivad hästi ka 5.-6. klassi õpilastele.

Kui õpilased on harjunud analüüsima ja märkama inimsuhteid ning teadlikult tegutsevad moraalinormidele vastavalt, on ka õppimisprotsess suhetest vähem häiritud. 

Pirgit Palm,
matemaatikaõpetaja


Üldpädevuste areng III kooliastmes

Selleks, et põhikooli lõpetades iga õpilane võtaks kaasa kogumi oskusi, teadmisi, hoiakuid, mis aitaks neil edaspidi hakkama saada igas valdkonnas ja valitud elualal, töötab kogu koolisüsteem. Mõtisklesime, mis tegevused aitavad selleks kaasa erinevates kooliastmetes. Sotsiaalne ja suhtluspädevus arusaamise ja koostöö planeerimise ja loogilise arutluse kaudu, lisaks veel ettevõtlikkus, ideede genereerimine ja elluviimine – nende pidevaks arenemiseks pakub imehead võimalust töö käsitöö ja kodunduse tunnis. Tööjuhendi või retsepti tõlgendamine, mõõtmised, arvutamised, teisendamised, planeerimine ja töökava elluviimine on isikliku arengu, enesemääratluspädevuse töövahendid. Kes ma olen, mida saavutada tahan, millised on mu võimed ja püüdlused/oskused. Ainult ennast adekvaatselt analüüsiv õpilane saavutab loodetud edu. Nii lihtne see ongi.

Ingrid Rump,
käsitööõpetaja


Karjääriõpe Tartu Descartes´i Koolis

Tartu Descartes`i Koolis toimub karjääriõpe korralduskava alusel, kus on ära toodud karjääriplaneerimisalaste tegevuste kirjeldu­sed, saavutatavad õpitulemused ja hindamiskriteeriumid. Oluliseks märksõnaks tegevuste läbiviimisel on konstruktiivne koostöö juhtkonna, karjäärikoordinaatori, õpetajate, nõustajate ning teiste haridus­protsessis toimetavate osapoolte vahel. Tänu toimivale koostöövõrgustikule toimuvad mitmed karjääritemaatikaga seotud  üritused  nt   ettevõtete   ja    koolide külastused, külalisesinejate tunnid, info­loengud ja karjääripäevad.

III kooliastmes on TDK-s kasutusel kolm olulist läbikatsetatud meetodit, mis aitavad õpilastel tulemuslikumalt kavandada oma haridusteed ning annavad aimu riiklikus õppekavas väljatoodud üldpädevuste  ning karjääriõppe õpitulemuste saavutamise efektiivsusest.

Meetodid on järgmised:

a)  eneseanalüüsi koostamine 7. klassis,
b)  karjääriplaani valmimine kollaažina  8. klassis,
c)  sisseastumisvestluse simulatsiooni läbiviimine 9. klassis.

Tartu Descartes`i Koolis soovime, et õpilased võtaksid vastu põhjalikult kaalutletud otsuseid ning teeksid tarku valikuid, mis põhineksid oma võimete ja oskuste adekvaatsel hindamisel.

Ardi Kärberg,
karjäärikoordinaator


Üldpädevuste käsitlus läbi projektiõppe

Enamik õpetajaid teab seitset pädevust, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Mis on aga nende sisu ja kuidas neid läbi projektiõppe käsitleda? Ettekandeks valmistumist tegin kõigepealt endale pädevuste sisu selgeks. Seejärel aga hakkasin arutlema, kuidas on need läbiviidud projektidega seotud. Iga pädevuse juures võtsin aluseks eelkõige just need punktid, mida algklassiõpilastes kujundada annab.

Läbi rohkete näidete saigi kuulajatele tõestatud, et meie igapäevases töös - sealjuures ka projektiõppes - on kõigi seitsme pädevuse kujundamine täiesti loomulik nähtus. Õpetajad loovate ja toimekate  inimestena lihtsalt ei teadvusta endile selle tohutu suure väärtuste pagasi hulka, mida me lastele neid õpetades igas päevas ja igas hetkes kaasa anname.

Kaja Kivisikk,
klassiõpetaja


Kolleegide mõtted:

Olen oma kolleegidest vaimustatud, nad on nii pühendunud ja väga head esinejad, ei liialdusi ega ülepakkumist. Tõesti hindan neid. (Inge Lään, kehalise kasvatuse õpetaja)

***
Sain mitmeid uusi ideid, mida võiks proovida kasutada ka keeletunnis. (Katrin Ubaleht, inglise keele õpetaja)

***
Väga huvitav oli kuulata, kuidas õpetajad on kasutanud oma pikka praktikat, enda tööd analüüsinud ja selle põhjal uute rakendusteni jõudnud.(Terje Lelov, matemaatikaõpetaja)

***
Panin tähele, et vanuseastmeti muutub ka õpetajate olek. Väiksemate laste õpetajate õpetamis- ja esinemisstiil on palju emotsionaalsem. (Liila Miilaste, prantsuse keele õpetaja)


·      TERVISEKONVERENTS

Selle aasta  Annelinna koolide 8. klasside tervisekonverents teemal "Muusika ja tervis" toimus 29. oktoobril. Muusikaterapeudid rääkisid, kuidas muusika meie organismi mõjutab ja kuidas kaubanduskeskuste muusikavaliku abil inimestes ostusoovi toetada või tekitada.

Kõigi kolme kooli õpilased esinesid kavaga, mille ettevalmistamisel tuli lähtuda sõnumist – muusika mõjub tervisele hästi.

Meie kooli esindasid 8.a klassi tüdrukud Marleen Ereline, Anni Liis Hoop, Elza Lutt, Marian Lisbet Roggenbaum, Annela Seliste, Helena Seliste, Marleen Viinapuu. Tüdrukud olid väga tublid.

Konverentsi lõpetas meeleolukas impro­teatri Ruutu 10 etendus ja üllatusauhindade loosimine.

Eelmisel aastal toimus konverents meie koolis, järgmise konverentsi korraldab Hansa Kool.

Õpilastele meeldis valdavalt kõige enam improteatri etendus, selles sai ise kaasa lüüa ja sai palju nalja. Muusikateraapia osas jäi kõige rohkem meelde, et muusika kuulamine on tervist parandav, et muusika saatel õppimine toob kasu. Kokkuvõttes hindasid kõik õpilased tervisekonverentsi huvitavaks ja vajalikuks, sest kuulame ju muusikat iga päev teadmata, kuidas see meid mõjutada võib.

Õpilaste muljeid:

Sain konverentsil teada, kuidas mõjub muusika inimestele, et muusikaga on võimalik haigusi ravida. Mulle meeldis konverents, sest seal sai nalja ja see oli väga põhjalikult tehtud. Minu arust oli see väga vajalik, sest muusikat on meie elus väga palju ja midagi võiksime selle kohta teada.

Mulle ei meeldinud, et meie selja taga naaberkooli poisid nii kõva häälega rääkisid, et see häiris kõiki. (Cärolyn Žuravljov, 8.b)

***
Kaheksandad klassid käisid 29. oktoobril tervisekonverentsil. See oli päris huvitav. Sain teada, kuidas mõjutab muusika inimest ja kuidas valitakse poodidesse muusikat. Meile rääkisid sellest kaks muusika­terapeuti. Huvitav oli teada saada, et paljudesse kaubanduskeskustesse kirjuta­vad heliloojad spetsiaalselt muusikat.

Meile esines ka improteater Ruutu10, mida ma olen ka enne vaatamas käinud, nad meeldivad mulle väga.

Ma arvan, et see konverents oli väga mõtekas, see laiendab silmaringi. Eriti meeldis mulle loosimine, kuigi mulle ei naeratanud õnn. (Annabel Roots, 8.b)

***
Sain teada, et muusika mõjutab meie elu väga palju. On muusikat, mida ei taheta kuulata, oleneb enesetundest. Improteater oli väga lahe, huvitav ja lõbus. Nägime ka sõpru teisest koolist või lasteaiakaaslasi, keda muidu ei kohta. (Al-Dra Kungla, 8.b)